November 30, 2018

กล่าวเปิด ปิด Internal Audit

ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในชีวิตครั้งหนึ่งครับ ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2008 และยังได้มีโอกาสไปตรวจประเมินหน่วยงานถึง 2 ครั้งด้วยกัน แต่ก็น่าเสียดายครับ ว่าการตรวจ IQA นั้น ได้ขาดช่วงไปสักระยะนึงแล้ว จะด้วยเหตุผลใดก็ไม่อาจทราบได้ โดยการตรวจที่ผ่านมาผมเองได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการตรวจ จึงต้องเป็นผู้กล่าวเปิด ผมเลยอยากจะเอาคำกล่าว เปิด-ปิด Internal Audit มาบันทึกไว้เผื่อโอกาสหน้าฟ้าใหม่ ได้รับเชิญให้ไปตรวจอีก จะได้เอามาปัดฝุ่นใช้ได้ สุดท้าย อยากจะขอบคุณสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกฝ่าย ทุกแผนกและบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ได้ไว้วางใจให้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และยังได้ให้โอกาสผมในการพัฒนาตนเองด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

กล่าวเปิด Internal Audit

สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นการตรวจ internal audit

เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโดยจะขอแนะนำคณะผู้ตรวจดังนี้ครับ

1.คุณ……………ผู้ช่วยตรวจ 1………………………
2.คุณ……………ผู้ช่วยตรวจ 2………………………
และผมนายสุเทพ ยนต์พิมาย โดยขอบเขตที่จะทำการตรวจนั้นครอบคลุมฝ่ายทั้ง……..ฝ่ายของ……………………………………
อันได้แก่ 1.ฝ่าย…………………………………… 2.ฝ่าย…………………………………… 3.ฝ่าย…………………………………… สุดท้ายฝ่าย……………………………………
ผลการตรวจจะใช้เกณฑ์พิจารณาดังนี้ (ให้ระบุถึงเกณฑ์ที่ตรวจว่าตรวจอะไรบ้าง PM อะไรบ้าง)
และมีกำหนดการตรวจดังนี้
โดยจะเริ่มการตรวจในเวลา xx.xx น.
คุณ…………….ผู้ช่วยตรวจ 1………………………จะตรวจ ฝ่าย…………………………………….
คุณ…………….ผู้ช่วยตรวจ 2………………………จะตรวจ ฝ่าย…………………………………….
และผม จะตรวจ ฝ่าย…………………………………….และฝ่าย……………………………………. หน่วยงานรับการตรวจพร้อมหรือไม่ครับ หากไม่มีขอนัดหมายการปิดประชุม เวลา xx.xx น.
คำกล่าวปิดการตรวจ 
ก่อนอื่นคงต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม Internal Audit ในวันนี้และขออภัยหากทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติงานไปบ้างแต่ทั้งนี้การตรวจก็เป็นไปเพื่อหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรา โดยผลการตรวจสรุปได้ดังนี้
———–อ่านผลการตรวจทีละ PM โดยอาจให้ผู้ช่วยตรวจ สรุปผลทีละ PM ที่ตรวจ—————
แต่อย่างไรก็ตามทีมผู้ตรวจได้พบความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังนี้.
————–อ่าน CAR ทีละเรื่อง——————-
ทางทีมผู้ตรวจเชื่อว่าประเด็นต่างๆจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยขอให้กำหนดการแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่.  …………………… เพื่อจะได้ทำรายงานสรุปผลการตรวจนำเสนอต่อ QMR ของมหาวิทยาลัยต่อๆไปมีประเด็นสงสัยหรือไม่ครับ หากไม่มีผมและทีมผู้ตรวจต้องขอขอบพระคุณอีกครั้ง และขออนุญาตปิดการตรวจแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบพระคุณครับ
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.