March 30, 2018

กรณีศึกษา : การจัดการการดำเนินงาน

บริษัท โอเอ็มเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ผลิตฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปมีกำลังการผลิตในระดับต้นๆของประเทศมีประสบการณ์กว่า30ปีในการผลิตฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเพื่อขายให้กับร้านขายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทั่วประเทศทั้งในร้านค้าหรือแม้แต่กระทั่งห้าง Modern Trade ใหญ่ๆ

อยู่มาปีหนึ่งฝ่ายขายเห็นว่าลูกค้ามีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีแนวโน้มที่ต้องการลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปแบบแปลกๆใหม่ๆไม่ซ้ำใครลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายทั้งขนาดราคาและรูปแบบเมื่อเห็นโอกาสดังนี้ฝ่ายขายจึงเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารทราบ

เมื่อผู้บริหารทราบและพบว่าเป็นโอกาสที่ดีจึงได้อนุญาตให้ฝ่ายขายรับออเดอร์จากลูกค้าโดยออเดอร์ที่ได้จากลูกค้าจะเป็นลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปแบบเฉพาะไม่ซ้ำกับที่บริษัทเคยผลิตฝ่ายผลิตจำเป็นต้องสั่งเครื่องมือวัตถุดิบใหม่ๆเข้าบางตัวมาแต่ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทก็ยังผลิตเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเพื่อขายกับตลาดเดิมต่อไปทั้งนี้ในการผลิตยังใช้เครื่องมือวัตถุดิบบางส่วนรวมถึงแรงงานร่วมกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเดิม

Continue reading

September 24, 2018

โปรแกรมหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane

วันนี้ขอแนะนำโปรแกรมคำนวณทางสถิติง่ายๆ สำหรับหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างจากประชาการ การใช้งานสามารถทำได้โดยเพียงแต่ป้อนจำนวนประชากรลงไปที่ต้องการหากลุ่มตัวอย่างลงไป โปรแกรมจะทำการคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างให้ด้วยวิธีของ Taro Yamane โดยจะคำนวณที่ระดับความคลาดเคลื่อน = 0.05 นะครับ ลองใช้งานกันดูครับ

สูตร  \LARGE n=\frac{N}{1+N(e^{2})}

 

 

นอกจากนั้นผมยังได้ใส่โปรแกรมนี้ไว้ใน Widget เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เพราะว่า เดี๋ยว Post นี้ก็จะเลื่อนลงไปเรื่อยๆและไปอยู่หน้าหลังๆ สำหรับโปรแกรมนี้ทำจาก Plugin ใน WordPress นี่เองนะครับ เดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำให้รู้จักกับตัว Plugin นี้อีกที

September 9, 2018

เรียนลัด การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication:IMC)

การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)  คือ รูปแบบของการสื่อสารที่มีผู้ส่งข่าวสารคือ ผู้ผลิตสินค้า หรือการบริการ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าฝ่ายโฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทนโฆษณา พนักงาน ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร คำพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับข่าวสาร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางที่ต้องการ โดยใช้ Integrated Marketing Communication (IMC) ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (ใช้ทุกสิ่ง ทั้งหมด)

ประเภทของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร หรือเรียกว่า “จุดติดต่อ” (Contact Points) ที่นักการตลาดสามารถนำมาเลือกใช้ในโปรแกรมไอเอ็มซี ประกอบไปด้วยจุดติดต่อในกลุ่มของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) อันได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง     อีกทั้งยังมีจุดติดต่ออื่น ๆ เช่น การสื่อสาร ณ จุดซื้อ (Point of Purchase Display) การใช้สินค้าเป็นสื่อ (Merchandising) การสื่อสารแบบบอกต่อ (Buzz Marketing) การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (Sponsorship) การสื่อสารผ่านเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) การสื่อสารภายใน (Internal Communication) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) เป็นต้น ถ้าเลือกใช้ทีละเครื่องมือในแต่ละช่วงเวลาก็จะเรียกว่า การสื่อสารการตลาดทั่วไป แต่ถ้ามีการเลือกใช้หลากหลายเครื่องมือเพื่อเป็นจุดติดต่อในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ก็จะเรียกว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร รายละเอียดดังปรากฏในตารางแสดง ประเภทของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และข้อดี -ข้อเสีย

Continue reading

August 31, 2018

เรียนลัด Customer Insight

Customer Insight  
ในการทำวิจัยแต่ละครั้ง ผลการศึกษาที่ได้รับมาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ด้วยกัน คือ Information, Understand และ Insight
ข้อมูลที่เป็น Information มักตอบแค่พื้นฐานความต้องการของผู้บริโภคว่า พวกเขาต้องการอะไร หรือกำลังมองหาอะไรอยู่ ขณะที่ข้อมูลที่จัดอยู่ใน Understand มักเกี่ยวข้องในการหาเหตุผลว่าทำไมพฤติกรรมผู้บริโภคถึงแสดงออกมาในลักษณะนี้

แต่ข้อมูลประเภท Insight ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จะต้องตอบคำถามที่ว่า ทำไมสิ่งใดสิ่งหนึ่งถึงมีความสำคัญกับผู้บริโภค และส่งผลต่อ Value, Belief และ Self-esteem ของพวกเขาอย่างไร
และที่สำคัญ Consumer Insight ที่นำมาพัฒนามาเป็นแคมเปญ ต้องตอบ “Want” ของผู้บริโภค ไม่ใช่ “Need”

Continue reading

August 27, 2018

เรียนลัด Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy

เป็นแนวคิดที่มาจากนักวิชาการสองคนชื่อ W. Chan Kim และ Renee Mauborgne ซึ่งทั้งคู่เป็นอาจารย์จาก INSEAD สถาบันทางด้านบริหารธุรกิจชื่อดังในฝรั่งเศส เช่นเดียวกับพัฒนาการของแนวคิดทางการจัดการอื่นๆ ที่โด่งดัง นักวิชาการทั้งสองท่านได้ร่วมกันเขียนบทความที่นำไปสู่เรื่องของ Blue Ocean ในวารสาร Harvard Business Review

หลักการของ Blue Ocean นั้น จะไม่มุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่มีอยู่ของตลาด แต่จะเน้นในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ หรือที่เรียกว่า Demand Creation โดยไม่สนใจและให้ความสำคัญกับคู่แข่งเดิมๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม เป็นการสร้างความต้องการของลูกค้า และอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมา ก่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าทั้งต่อองค์กรเองและลูกค้า โดยลูกค้าก็จะได้รับคุณค่าที่ความแตกต่างจากสินค้าอื่นๆในตลาด ในขณะที่องค์กรก็จะลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็น และนำไปสู่การเติบโตขององค์กร

Continue reading

June 15, 2018

กรณีศึกษาในรายวิชา Current issue finance (ขอรหัสผ่านได้ทาง Fb Line e-mail)

กรณีศึกษาในการศึกษารายวิชา Current issue finance เท่าที่รวบรวมมาได้จากเพื่อนๆ MBA 15 ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆ MBA 15 มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 1. Warren E. Buffett 2005
 2. Financial detective 2005
 3. Krispy Kreme Doughuts, Inc.
 4. Butler Lumber
 5. SureCut Shears, Inc.
 6. Dell ‘s Working Capital
 7. Hampton Machine Tool company
 8. Worldwide Paper Company
 9. Nike, Inc.: Cost of Capital
 10. California Pizza Kitchen

จริงๆจะมีทั้งหมด 11 กรณีศึกษา แต่เนื่องจากรณีศึกษาที่ 4 ผมหาไม่เจอเลยเหลือแค่ 10 กรณีศึกษาครับ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งหมด

March 27, 2018

เรียนลัด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

ผมยังจำได้ดีเมื่อครั้งไปสอบสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ท่านอาจารย์ได้กรุณาถามผมหลายเรื่อง ในหนึ่งในคำถามที่ผมประทับใจคือ “คุณสุเทพคิดว่าในการจัดการนั้น การจัดการอะไรที่ยากที่สุด” ผมตอบกับท่านอย่างมั่นใจว่า “คน เป็นสิ่งที่จัดการยากที่สุดครับ” ท่านบอกว่า ถูกต้องการจัดการคนยากที่สุด และท่านอาจารย์ก็ยังได้กรุณาสอนผมด้วยว่า “หากมาเรียนแล้วก็ขอให้ตั้งใจ เพื่อนำความรู้ไปจัดการสิ่งที่ยากที่สุด เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป” ขอน้อมรับคำสั่งสอนจากอาจารย์ และหากมีโอกาสก็จะใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาให้เป็นประโยชน์ต่อไปครับ

มนุษย์หรือคนเป็น 1 ใน 4 ทรัพยากรที่สำคัญและเป็นทรัพยากรที่จัดให้อยู่เป็นอันดับแรกใน 4 ทรัพยากรขององค์กร อันได้แก่ Man Money Material และ Management จากความหมายของการจัดการที่ว่า “การจัดการ คือ การรวบรวมและประสานกิจกรรมต่าง ๆ ในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิธิภาพ และประสิทธิผล โดยอาศัย คน” ก็จะเห็นได้ว่า คน นั้นมีความสำคัญกับองค์กรเพียงไร ถึงแม้ในปัจจุบัน มีการนำเอาเครื่องจักรมาทำงานแทนคนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีคนควบคุมเครื่องจักรเหล่านั้นอยู่ งานด้านการบริหารงานบุคคลนั้นถือว่าเป็นงานที่เห็นผลได้ช้า หรือเห็นผลในระยะยาว ดังนั้นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนไปถึงขั้นตอนสุดท้าย Continue reading

March 23, 2018

เรียนลัด การจัดการและพฤติกรรมองค์การ : กรณีศึกษาการปฎิรูปประเทศสารขัณฑ์

กรณีศึกษาการปฎิรูปประเทศสารขัณฑ์

นอกจากประเทศสารขัณฑ์ จะมีกรณีศึกษา เงินกู้ 2 ล้านล้านล้านเหรียญ แล้ว หาอ่านได้จาก เรียนลัดการจัดการทางการเงิน : ความเสี่ยง กรณีศึกษา เงินกู้ 2 ล้านล้านล้านเหรียญ ของประเทศสารขัณฑ์ ถึงแม้จะมีผู้นำประเทศที่มีความฉลาดไม่มากนัก แต่ก็ต้องการที่จะปฏิรูปประเทศในด้านต่างให้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ โดยกำหนดให้ผู้มีความรู้ในการด้านการจัดการและพฤติกรรมองค์การ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆตามที่ตนเองถนัด โดยข้อมูลเบื้องต้นประเทศสารขัณฑ์ตั้งอยู่ในทวีปอาเซียน มีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรกรรม และเป็นสินค้าหลักของประเทศ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาค สินค้าเกษตรมีคุณภาพสูง มีระบบสหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็งยาวนาน แต่สินค้าเกษตรด้านประมงยังสู้ประเทศอื่นในภูมิภาคไม่ได้ และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงๆ ยังผลิตได้น้อย ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิอากาศเหมาะสำหรับการทำการเกษตร  อยู่ใจกลางของภูมิภาคเป็นศูนย์กลาง Logistic ในภูมิภาคได้ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  แต่การเมืองและรัฐบาลยังไม่มีความมั่นคงแน่นอน มีข่าวเกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่นในรัฐบาลมากมาย สภาวะเศรษฐกิจทั้งของประเทศและของโลกกำลังชะลอตัว ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆของประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและบริการภาครัฐ เพิ่มขึ้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาใช้การบริหารประเทศแบบขาดดุลมาตลอด มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยโดยการยุบสภา หรือการกระทำรัฐประหาร ประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นคนยากจนและประกอบอาชีพเกษตกรรมมากที่สุด ในฐานะที่ท่านได้เรียนวิชาการจัดการและพฤติกรรมองค์การมาแล้ว ผู้นำได้ขอให้ท่านเสนอแนะแนวทางการปฎิรูปประเทศสารขัณฑ์ในด้านใดด้านหนึ่งตามหลักวิชาการจัดการและพฤติกรรมองค์การ เพื่อนำไปพิจารณาต่อไป (ทั้งนี้ให้สมมุติตัวเลขเพื่อประกอบการพิจารณาได้)

ข้อเสนอแนะแนวทางการปฎิรูปประเทศสารขัณฑ์

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าประเทศสารขัณฑ์เป็นประเทศเกษตรกรรม   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตกรรมมากที่สุด ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำทุกๆด้านไปพร้อมๆกัน หากต้องเลือกการปฏิรูปด้านใดด้านหนึ่งจากกรณีศึกษา ขอเสนอแนวทางในการปฏิรูปเกษตรกรรมของประเทศสารขัณฑ์เนื่องจากการเกษตรเปรียบเสมือนเส้นเลือดของประเทศสารขัณฑ์เลยทีเดียว ดั้งนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปเกษตรกรรมในประเทศสารขัณฑ์ ขอเสนอแนะแนวทางที่สอดคล้องกับวิขาการจัดการและพฤติกรรมองค์การดังนี้

Continue reading

March 19, 2018

เรียนลัดการจัดการทางการเงิน : อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)

จากบทความก่อนเรื่อง เรียนลัดการจัดการทางการเงิน : ความเสี่ยง ครั้งนี้เราจะมาพูดถึง อัตราส่วนทางการเงิน โดย อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับผู้บริหารที่จะนำเอาเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจ แต่กรณีที่เราเองเป็นผู้บฏิบัติทางการเงินก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ และสามารถทำรายงานอัตราส่วนทางการเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้จะขอพูดถึงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญๆ และไม่ยากเกินที่จะเข้าใจ เช่นเคยครับ ออกตัวว่าไม่ได้เชี่ยวชาญในวิชานี้เลย และไม่แนะนำให้นำไปอ้างอิงทางวิชาการ หากมีข้อผิดพลาดผมขอน้อมรับ และสามารถพูดคุยหรือติดต่อผมได้ที่ comment นะครับ อ้อ อีกนิดนึงครับ เนื่องจากเป็นบทความที่ค่อนข้างยาว ขอแบ่งออกทั้งหมด 6 หน้าด้วยกัน โดย Link ไปยังหน้าถัดไปจะอยู่ด้านล่างของแต่ละหน้านะครับ เอาละครับ เมื่อเข้าใจตรงกันแล้วขอเริ่มเลยนะครับ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ และสิ่งที่ผู้ปฏิบัติ จะต้องทราบถึงข้อมูลสำคัญในการหาอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งมีดังนี้

 1. งบดุล (Balance Sheet) ให้หาสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
  1. หา Total current asset
  2. หา Total fix asset
  3. หา Total = Total current asset + Total fix asset
   ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในฝั่ง Asset หรือทรัพย์สิน หรือ ฝั่งซ้ายของบดุล (Balance Sheet)
  4. หา Total current liability
  5. หา Longterm debt
  6. หา Total debt
  7. หา Equity (หุ้นสามัญ) + Retain Earning (กำไรสะสม)
   ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในฝั่ง Liability and Equity หรือหนี้สินและส่วนของเจ้าของ หรือ ฝั่งขวาของบดุล (Balance Sheet)
 2. ใน งบกำไรขาดทุน (Income statement) ให้หาสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
  1. หา Sell
  2. หา EBIT : Earning before interest and Tax
  3. หา NI : Net income (กำไรสุทธิ)
  4. หา COGS : Cost of goods sold (ต้นทุนขาย)

ข้อสำคัญในการจัดทำอัตราส่วนทางการเงินไม่ใช่แค่ คำนวณนะครับ ที่สำคัญที่สุดคือ อธิบาย ที่สำคัญของมีของมูลอัตราส่วนทางการเงินของอุตาสหกรรมและคู่แข่งด้วยยิ่งดีครับ เพราะจะทำให้ผู้บริหารพิจารณาได้ว่าอัตราส่วนทางการเงินของเรานั้น เป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งขององค์กร มาเริ่มทำการวิเคราะห์กันเลยดีกว่าครับ

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

Continue reading

March 19, 2018

เรียนลัดการจัดการทางการเงิน : ความเสี่ยง

ออกตัวล้อฟรีเลยครับ ผมเองมีปัญหากับวิชานี้มากที่สุด ในบรรดาวิชาทั้งหลายใน MBA วิชานี้บอกเลยครับว่า ขอแค่เอาตัวรอดได้ ก็อย่างว่าแหละครับ เงินนะหามายากแล้ว ยังต้องมาจัดการยุ่งยากให้ปวดหัวทำไม ยกภาระให้ภรรยาจัดการทั้งหมดเลยดีกว่า 555 พอละครับ เอาเรื่องในครอบครัวมาเปิดเผยหมด สำหรับการจัดการทางเงินนั้นจริงๆมีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ผมเองไม่อาจหาญจะสรุปได้ทั้งหมด ขอสรุปในเรื่อง Concept ของการจัดการทางการเงิน ความเสี่ยง ก่อนใน part นี้สำหรับ part หน้าคงเป็นเรื่อง อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน นะครับ เพราะฉนั้นสำหรับท่านที่คาดหวังว่าจะเจอเกี่ยวกับ ทฤษฎีทางการเงิน การประเมินโครงการ นั้นขอบอกเลยครับ ว่าไม่มีครับ ในส่วนท้ายยังมีกรณีศึกษาแถมให้อ่านด้วย แต่บอกก่อนนะครับ ว่าเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมา เพื่อให้เข้าใจเรื่อง ความเสี่ยง และผลตอบแทนมากขึ้นนะครับ (ไม่ได้พาดพิงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น) ถ้าโอเคกับผมแล้วก็ลองอ่านกันดูนะครับ เช่นเคยครับ ไม่แนะนำให้เอาไปอ้างอิงทางวิชาการ และคอมเมนท์กันได้นะครับ

การจัดการทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของการจัดการทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของการจัดการทางการเงิน คือ สร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Shareholder welth) โดยการทำให้มูลค่าของธุรกิจ (Value of the firm) สูงสุดซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก ราคาหุ้นสามัญและเงินปันผลมากที่สุด

ภาระผูกพันธ์ทางการเงิน (Financial leverage)

ภาระผูกพันธ์ทางการเงิน (Financial leverage) คือ การที่องค์กรมีภาระทางการเงินมาก เช่นมีหนี้ มีต้นทุนทางการเงินที่สูง ก็จะทำให้องค์กรประสบกับความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยงสูงก็จะทำให้องค์กรต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหนี้ในอัตราที่สูงขึ้นไปด้วย ตามหลักการของ Trade off คือจะต้องเลือกระหว่างความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Return)  นั่นคือ High Risk High Return

Continue reading