January 25, 2018

บทพิธีกรต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

บทพิธีกรต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

พิธีกร : เรียน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง คณะที่ปรึกษาโครงการ อพ.สธ มทร.อีสาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะศึกษาดูงานทุกท่านครับ กระผม นายสุเทพ ยนต์พิมาย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครับ

ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการ ขออนุญาตแจ้งกำหนดการให้ทุกท่านทราบ ดังนี้ครับ

Continue reading

January 23, 2018

บทพิธีกรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2561

บทพิธีกร

พิธีกรชาย : เรียน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ครับ กระผม นายสุเทพ ยนต์พิมาย

พิธีกรหญิง : ดิฉัน อาจารย์แพนศรี พินปรุ เราทั้งสองคน รับหน้าที่เป็นพิธีกร ในช่วงพิธีการในวันนี้ค่ะ  ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการ ขออนุญาตแจ้งกำหนดการให้ทุกท่านทราบ ดังนี้คะ
ในเวลา 8.30 – 9.00 น. ท่านประธาน ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะเป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรหลังจากนั้น ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ค่ะ

Continue reading