December 4, 2018

บทพิธีกร วันคืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย

และในช่วงเย็นของวันที่ 25 พ.ย. 2560 เป็นงานวันคืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย เลยอยากเอาบทพิธีกร มาเก็บไว้ เผื่อใครมีโอกาสได้ใช้ในอนาคต (ในวันจริงมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการไปบางส่วน ขออนุญาตใช้กำหนดการเดิมในการทำบทพิธีกรนะครับ)

บทพิธีกร วันคืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย

——————————————-
 หลังจากพิธีกรชุดที่ 1
——————————————–

พิธีกรชาย : กราบสวัสดี แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายสุเทพ ยนต์พิมาย

 พิธีกรหญิง : ดิฉัน นางสาวจิณณพัต โรจนวงศ์ เราทั้งสองคน รับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงพิธีการของในวันนี้ค่ะ

 พิธีกรชาย : ในลำดับต่อไป จะเป็นพิธีมุทิตาจิต “ศิษย์เก่าพบครู เชิดชูเทคโนตะโกราย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครูบา อาจารย์ ที่ได้สั่งสอน ประสิทธิประสาทวิชาให้แก่ลูกศิษย์ทุกคน

 พิธีกรหญิง : ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีพิธีมุทิตาจิต ปาเจราบูชาครู เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ของบรรดาลูกศิษย์ ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับชมการแสดงในชุด ปัจมลาศบูชาครู ควบคุมการแสดงโดยอาจารย์กิตติมา ทางนที และทีมงานขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะ

พิธีกรชาย : ในลำดับต่อไป จะเป็น พิธีมุทิตาจิต “ศิษย์เก่าพบครู เชิดชูเทคโนตะโกราย” เราทั้งคู่ขออนุญาตส่งต่อเวที ให้กับท่านรองศาสตราจารย์กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ เพื่อเป็นผู้ดำเนินการในช่วงปาเจราบูชาครู ขอกราบเรียนเชิญครับ

พิธีกรหญิง : ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

Continue reading

December 4, 2018

บทพิธีกรพิธีเปิดหอประชุม วทัญญู ณ ถลาง

ต่อเนื่องกันในช่วงบ่ายของวันที่ 25 พ.ย. 2560 เป็นพิธีเปิดหอประชุม วทัญญู ณ ถลาง เลยอยากเอาบทพิธีกร มาเก็บไว้ เผื่อใครมีโอกาสได้ใช้ในอนาคต (ในวันจริงมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการไปบางส่วน ขออนุญาตใช้กำหนดการเดิมในการทำบทพิธีกรนะครับ)

พิธีเปิดหอประชุม วทัญญู ณ ถลาง

 พิธีกรชาย : สวัสดีครับ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุเทพ ยนต์พิมาย

พิธีกรหญิง : ดิฉัน นางสาวจิณณพัต โรจนวงศ์ เราทั้งสองคน รับหน้าที่เป็นพิธีกรของพิธีในวันนี้ค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วง พิธีเปิดหอประชุม วทัญญู ณ ถลาง ในลำดับต่อไป ขออนุญาต เรียนให้ทุกท่านทราบถึงกำหนดการเปิดพิธีเปิดหอประชุม วทัญญู ณ ถลาง ให้ทุกท่านทราบดังนี้คะ

พิธีกรชาย : กำหนดการเปิดพิธีเปิดหอประชุม วทัญญู ณ ถลาง

เวลา   12.00 น. เชิญแขกผู้เมีเกียรติทุกท่านที่หน้า หอประชุมหอประชุม วทัญญู ณ ถลาง

12.25 น. ท่านประธาน โดยท่านอธิการบดี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

12.39 น. ทำพิธีเปิดพิธีเปิดหอประชุม วทัญญู ณ ถลางหลังจากนั้นขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน และเข้ารับชมนิทรรศการแสดงความเป็นมาของหอประชุม ได้ภายในหอประชุมค่ะ

Continue reading

December 4, 2018

บทพิธีกรเปิดอนุสรณ์สถาน อ.ดร.วทัญญู ณ ถลาง

ในวันที่ 25 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง ผมเองได้มีส่วนรับผิดชอบด้านพิธีกร ร่วมกับอาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ เลยอยากเอาบทพิธีกรเปิดอนุสรณ์สถาน อ.ดร.วทัญญู ณ ถลาง มาเก็บไว้ เผื่อใครมีโอกาสได้ใช้ในอนาคต (ในวันจริงมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการไปบางส่วน ขออนุญาตใช้กำหนดการเดิมในการทำบทพิธีกรนะครับ)

พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง

พิธีกรชาย : กราบสวัสดี แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายสุเทพ ยนต์พิมาย

 พิธีกรหญิง : ดิฉัน นางสาวจิณณพัต โรจนวงศ์ เราทั้งสองคน รับหน้าที่เป็นพิธีกรของพิธีในวันนี้ค่ะ ก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งกำหนดการให้ทุกท่านได้ทราบกันก่อน ดังนี้ค่ะ

 พิธีกรชาย : สำหรับกำหนดการในวันนี้ ในช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง โดยมีกำหนดการดังนี้ครับ

เวลา   08.00 น. แขกผู้เมีเกียรติทุกท่านลงทะเบียน

09.00 น. ท่านประธาน โดยท่านอธิการบดี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

09.19 น. ทำพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง

09.30 น. รับชมวิดีทัศน์และรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “รำลึกถึงอาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง”

10.30 น. พิธีสงฆ์

11.00 น. เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน

Continue reading