March 27, 2018

เรียนลัด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

ผมยังจำได้ดีเมื่อครั้งไปสอบสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ท่านอาจารย์ได้กรุณาถามผมหลายเรื่อง ในหนึ่งในคำถามที่ผมประทับใจคือ “คุณสุเทพคิดว่าในการจัดการนั้น การจัดการอะไรที่ยากที่สุด” ผมตอบกับท่านอย่างมั่นใจว่า “คน เป็นสิ่งที่จัดการยากที่สุดครับ” ท่านบอกว่า ถูกต้องการจัดการคนยากที่สุด และท่านอาจารย์ก็ยังได้กรุณาสอนผมด้วยว่า “หากมาเรียนแล้วก็ขอให้ตั้งใจ เพื่อนำความรู้ไปจัดการสิ่งที่ยากที่สุด เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป” ขอน้อมรับคำสั่งสอนจากอาจารย์ และหากมีโอกาสก็จะใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาให้เป็นประโยชน์ต่อไปครับ

มนุษย์หรือคนเป็น 1 ใน 4 ทรัพยากรที่สำคัญและเป็นทรัพยากรที่จัดให้อยู่เป็นอันดับแรกใน 4 ทรัพยากรขององค์กร อันได้แก่ Man Money Material และ Management จากความหมายของการจัดการที่ว่า “การจัดการ คือ การรวบรวมและประสานกิจกรรมต่าง ๆ ในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิธิภาพ และประสิทธิผล โดยอาศัย คน” ก็จะเห็นได้ว่า คน นั้นมีความสำคัญกับองค์กรเพียงไร ถึงแม้ในปัจจุบัน มีการนำเอาเครื่องจักรมาทำงานแทนคนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีคนควบคุมเครื่องจักรเหล่านั้นอยู่ งานด้านการบริหารงานบุคคลนั้นถือว่าเป็นงานที่เห็นผลได้ช้า หรือเห็นผลในระยะยาว ดังนั้นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนไปถึงขั้นตอนสุดท้าย Continue reading

March 24, 2018

ผมเป็นผู้ชายที่หลงรักผู้หญิง พร้อมกันสามคน

ผมเป็นผู้ชายที่หลงรักผู้หญิง พร้อมกันสามคน

ผมเป็นผู้ชายที่หลงรักผู้หญิง พร้อมกันสามคนครับ รักมาก .. รักจนไม่รู้ว่า ผมรักใครมากกว่าใคร

รู้แต่ว่าผม … ไม่สามารถเลือกใคร เพียงคนหนึ่งคนเดียวได้ ไม่สามารถขาดใครคนหนึ่งคนใดได้

ผู้หญิงคนแรก . . เป็นคนที่คอยดูแล เอาใจใส่ ห่วงใยผมเสมอ ผมรู้ว่าเธอรักผมมากกว่าชีวิตของเธอเสียอีก

หลายปีมาแล้ว ที่เธอทำงานหนักเพื่อผม ทำงานหนักยิ่งกว่าคนรับใช้ผมเสียอีก

แม้บางครั้งเธอดูจะจู้จี้ขี้บ่นไปบ้าง…แต่ทั้งหมดทั้งสิ้น ผมรู้สึกได้ด้วยหัวใจว่า . .ผมเป็นคนที่เธอรักที่สุดในโลก

ถึงแม้ว่าในนาทีนี้ เราจะอยู่ห่างไกลกันบ้าง .. แต่เธอ .. ยังอยู่ในหัวใจของผมเสมอ

ผมยังจำอ้อมกอดอันอบอุ่นของเธอ สายตาอันอ่อนโยน.. หัวใจที่พร้อมจะร้องไห้ เมื่อเวลาที่ผมเจ็บปวด

Continue reading

March 23, 2018

เรียนลัด การจัดการและพฤติกรรมองค์การ : กรณีศึกษาการปฎิรูปประเทศสารขัณฑ์

กรณีศึกษาการปฎิรูปประเทศสารขัณฑ์

นอกจากประเทศสารขัณฑ์ จะมีกรณีศึกษา เงินกู้ 2 ล้านล้านล้านเหรียญ แล้ว หาอ่านได้จาก เรียนลัดการจัดการทางการเงิน : ความเสี่ยง กรณีศึกษา เงินกู้ 2 ล้านล้านล้านเหรียญ ของประเทศสารขัณฑ์ ถึงแม้จะมีผู้นำประเทศที่มีความฉลาดไม่มากนัก แต่ก็ต้องการที่จะปฏิรูปประเทศในด้านต่างให้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ โดยกำหนดให้ผู้มีความรู้ในการด้านการจัดการและพฤติกรรมองค์การ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆตามที่ตนเองถนัด โดยข้อมูลเบื้องต้นประเทศสารขัณฑ์ตั้งอยู่ในทวีปอาเซียน มีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรกรรม และเป็นสินค้าหลักของประเทศ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาค สินค้าเกษตรมีคุณภาพสูง มีระบบสหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็งยาวนาน แต่สินค้าเกษตรด้านประมงยังสู้ประเทศอื่นในภูมิภาคไม่ได้ และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงๆ ยังผลิตได้น้อย ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิอากาศเหมาะสำหรับการทำการเกษตร  อยู่ใจกลางของภูมิภาคเป็นศูนย์กลาง Logistic ในภูมิภาคได้ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  แต่การเมืองและรัฐบาลยังไม่มีความมั่นคงแน่นอน มีข่าวเกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่นในรัฐบาลมากมาย สภาวะเศรษฐกิจทั้งของประเทศและของโลกกำลังชะลอตัว ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆของประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและบริการภาครัฐ เพิ่มขึ้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาใช้การบริหารประเทศแบบขาดดุลมาตลอด มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยโดยการยุบสภา หรือการกระทำรัฐประหาร ประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นคนยากจนและประกอบอาชีพเกษตกรรมมากที่สุด ในฐานะที่ท่านได้เรียนวิชาการจัดการและพฤติกรรมองค์การมาแล้ว ผู้นำได้ขอให้ท่านเสนอแนะแนวทางการปฎิรูปประเทศสารขัณฑ์ในด้านใดด้านหนึ่งตามหลักวิชาการจัดการและพฤติกรรมองค์การ เพื่อนำไปพิจารณาต่อไป (ทั้งนี้ให้สมมุติตัวเลขเพื่อประกอบการพิจารณาได้)

ข้อเสนอแนะแนวทางการปฎิรูปประเทศสารขัณฑ์

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าประเทศสารขัณฑ์เป็นประเทศเกษตรกรรม   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตกรรมมากที่สุด ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำทุกๆด้านไปพร้อมๆกัน หากต้องเลือกการปฏิรูปด้านใดด้านหนึ่งจากกรณีศึกษา ขอเสนอแนวทางในการปฏิรูปเกษตรกรรมของประเทศสารขัณฑ์เนื่องจากการเกษตรเปรียบเสมือนเส้นเลือดของประเทศสารขัณฑ์เลยทีเดียว ดั้งนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปเกษตรกรรมในประเทศสารขัณฑ์ ขอเสนอแนะแนวทางที่สอดคล้องกับวิขาการจัดการและพฤติกรรมองค์การดังนี้

Continue reading

March 19, 2018

เรียนลัดการจัดการทางการเงิน : อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)

จากบทความก่อนเรื่อง เรียนลัดการจัดการทางการเงิน : ความเสี่ยง ครั้งนี้เราจะมาพูดถึง อัตราส่วนทางการเงิน โดย อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับผู้บริหารที่จะนำเอาเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจ แต่กรณีที่เราเองเป็นผู้บฏิบัติทางการเงินก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ และสามารถทำรายงานอัตราส่วนทางการเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้จะขอพูดถึงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญๆ และไม่ยากเกินที่จะเข้าใจ เช่นเคยครับ ออกตัวว่าไม่ได้เชี่ยวชาญในวิชานี้เลย และไม่แนะนำให้นำไปอ้างอิงทางวิชาการ หากมีข้อผิดพลาดผมขอน้อมรับ และสามารถพูดคุยหรือติดต่อผมได้ที่ comment นะครับ อ้อ อีกนิดนึงครับ เนื่องจากเป็นบทความที่ค่อนข้างยาว ขอแบ่งออกทั้งหมด 6 หน้าด้วยกัน โดย Link ไปยังหน้าถัดไปจะอยู่ด้านล่างของแต่ละหน้านะครับ เอาละครับ เมื่อเข้าใจตรงกันแล้วขอเริ่มเลยนะครับ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ และสิ่งที่ผู้ปฏิบัติ จะต้องทราบถึงข้อมูลสำคัญในการหาอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งมีดังนี้

 1. งบดุล (Balance Sheet) ให้หาสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
  1. หา Total current asset
  2. หา Total fix asset
  3. หา Total = Total current asset + Total fix asset
   ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในฝั่ง Asset หรือทรัพย์สิน หรือ ฝั่งซ้ายของบดุล (Balance Sheet)
  4. หา Total current liability
  5. หา Longterm debt
  6. หา Total debt
  7. หา Equity (หุ้นสามัญ) + Retain Earning (กำไรสะสม)
   ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในฝั่ง Liability and Equity หรือหนี้สินและส่วนของเจ้าของ หรือ ฝั่งขวาของบดุล (Balance Sheet)
 2. ใน งบกำไรขาดทุน (Income statement) ให้หาสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
  1. หา Sell
  2. หา EBIT : Earning before interest and Tax
  3. หา NI : Net income (กำไรสุทธิ)
  4. หา COGS : Cost of goods sold (ต้นทุนขาย)

ข้อสำคัญในการจัดทำอัตราส่วนทางการเงินไม่ใช่แค่ คำนวณนะครับ ที่สำคัญที่สุดคือ อธิบาย ที่สำคัญของมีของมูลอัตราส่วนทางการเงินของอุตาสหกรรมและคู่แข่งด้วยยิ่งดีครับ เพราะจะทำให้ผู้บริหารพิจารณาได้ว่าอัตราส่วนทางการเงินของเรานั้น เป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งขององค์กร มาเริ่มทำการวิเคราะห์กันเลยดีกว่าครับ

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

Continue reading

March 19, 2018

เรียนลัดการจัดการทางการเงิน : ความเสี่ยง

ออกตัวล้อฟรีเลยครับ ผมเองมีปัญหากับวิชานี้มากที่สุด ในบรรดาวิชาทั้งหลายใน MBA วิชานี้บอกเลยครับว่า ขอแค่เอาตัวรอดได้ ก็อย่างว่าแหละครับ เงินนะหามายากแล้ว ยังต้องมาจัดการยุ่งยากให้ปวดหัวทำไม ยกภาระให้ภรรยาจัดการทั้งหมดเลยดีกว่า 555 พอละครับ เอาเรื่องในครอบครัวมาเปิดเผยหมด สำหรับการจัดการทางเงินนั้นจริงๆมีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ผมเองไม่อาจหาญจะสรุปได้ทั้งหมด ขอสรุปในเรื่อง Concept ของการจัดการทางการเงิน ความเสี่ยง ก่อนใน part นี้สำหรับ part หน้าคงเป็นเรื่อง อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน นะครับ เพราะฉนั้นสำหรับท่านที่คาดหวังว่าจะเจอเกี่ยวกับ ทฤษฎีทางการเงิน การประเมินโครงการ นั้นขอบอกเลยครับ ว่าไม่มีครับ ในส่วนท้ายยังมีกรณีศึกษาแถมให้อ่านด้วย แต่บอกก่อนนะครับ ว่าเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมา เพื่อให้เข้าใจเรื่อง ความเสี่ยง และผลตอบแทนมากขึ้นนะครับ (ไม่ได้พาดพิงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น) ถ้าโอเคกับผมแล้วก็ลองอ่านกันดูนะครับ เช่นเคยครับ ไม่แนะนำให้เอาไปอ้างอิงทางวิชาการ และคอมเมนท์กันได้นะครับ

การจัดการทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของการจัดการทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของการจัดการทางการเงิน คือ สร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Shareholder welth) โดยการทำให้มูลค่าของธุรกิจ (Value of the firm) สูงสุดซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก ราคาหุ้นสามัญและเงินปันผลมากที่สุด

ภาระผูกพันธ์ทางการเงิน (Financial leverage)

ภาระผูกพันธ์ทางการเงิน (Financial leverage) คือ การที่องค์กรมีภาระทางการเงินมาก เช่นมีหนี้ มีต้นทุนทางการเงินที่สูง ก็จะทำให้องค์กรประสบกับความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยงสูงก็จะทำให้องค์กรต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหนี้ในอัตราที่สูงขึ้นไปด้วย ตามหลักการของ Trade off คือจะต้องเลือกระหว่างความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Return)  นั่นคือ High Risk High Return

Continue reading

March 11, 2018

Aperture 3.3: How to use Aperture to merge iPhoto libraries – Apple Support

Aperture 3.3: How to use Aperture to merge iPhoto libraries

Learn how to use Aperture to merge iPhoto libraries.

Aperture 3.3 (or later) and iPhoto 9.3 (or later) use a new library format that lets you open both iPhoto and Aperture libraries using either application. This “unified” library format also allows you to merge multiple Aperture and iPhoto libraries together to create a single library with all your photos. You can then continue to use the library in both iPhoto and Aperture.

Merging libraries iPhoto libraries in Aperture

Before you start, you must have opened each iPhoto library you intend to merge at least once in iPhoto 9.3 or later.

To merge the libraries:

Open Aperture 3.3 or later.

Click the File menu and choose Switch to Library > Other/New. Use the library selector to choose one of the iPhoto libraries you’d like to merge.

Choose File > Import > Library

Select one of the remaining iPhoto libraries you wish to merge.

Repeat steps 3-4 for each additional iPhoto library you wish to merge.

The library you started with in step 2 above includes content from all the merged libraries. The other libraries are still present (and useable) on your computer. Once you have confirmed that the unified library is working correctly, you may wish to remove the other libraries from your hard drive. It is a good idea to back up all your libraries before doing so.

Learn more

Aperture 3.3: Using a unified photo library with iPhoto and Aperture

via Aperture 3.3: How to use Aperture to merge iPhoto libraries – Apple Support.

March 10, 2018

PHPWebkit 1.0 Preview | Naetech, LLC

The PHP Nightrain team at Naetech, LLC has been working diligently on PHP Nightrain since its conception. It’s been couple of months since we’ve released an update and it’s for a good reason too. The current PHP Nightrain (4.0.0) is written in Python and it uses the wxPython libraries. So far wxPython has been working well to get PHP Nightrain where it is today but in order to push PHP Nightrain to its next level, we are introducing a sibling of PHP Nightrain, the PHPWebkit!

PHPWebkit on Windows

PHPWebkit 1.0 Application running on Windows. You can see the HTML 5 details of the web browser here: https://html5te.st/d96fe12619707fed

PHPWebkit 1.0 on Mac

PHPWebkit 1.0 Application running on Mac. You can see the HTML 5 details of the web browser here: https://html5te.st/51ec23261986fbe7