February 28, 2018

การเปลี่ยนขนาด HDD ใน VirtualBox

เริ่มจากการเข้าสู่ Command Prompt ใน Windows หรือ เข้าสู่ Terminal ใน OSX พิมพ์คำสั่ง
VboxManage modifyhd = คำสั่งในการแก้ไขขนาด HDD
“path-of-disk-file” = ที่อยู่ของ Disk ที่ต้องการแก้ไข
–resize 40000 = คำสั่งในการเปลี่ยนขนาด โดย 40000 คือ ขนาดที่ต้องการเปลี่ยนไป
ตัวอย่างการใช้

 

February 27, 2018

ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Radio Frequency Identification (RFID)

ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Radio Frequency Identification(RFID) กรณีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สภาพทั่วไปของสำนักและมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นหนึ่งในจำนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งโดยมีศูนย์กลางมหาวิทยาลัยที่จ.นครราชสีมามีวิทยาเขตในสังกัดทั้งหมด 4 วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตกาฬสินธ์ขอนแก่นสุรินทร์และสกลนครโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ในการจัดหาบริการทรัพยากรสารสนเทศบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของศูนย์กลางและงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลในวิทยาเขตสรุปง่ายๆคือมีห้องสมุดรวมกับศูนย์คอมพิวเตอร์รวมกัน 5 ที่ต้องอธิบายให้ทราบสภาพดังกล่าวก่อนเพื่อที่จะได้รู้จักและเข้าในรูปแบบในการเลือกใช้ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Radio Frequency Identification(RFID)ของสำนักมากขึ้นเพราะมหาวิทยาลัยมีห้องสมุดถึง 5 ห้องสมุดด้วยกันดังนั้นหากต้องใช้ระบบ RFID จึงจำเป็นที่จะต้องจัดหาเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ

ข้อดีของ RFID ทางทฤษฎี

Continue reading

February 27, 2018

ข้อควรพิจารณาก่อนจัดหาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Radio Frequency Identification (RFID)

  • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ต้องรองรับการเชื่อมต่อกับ RFID โดยมี Standard Interchange Protocol V.2 (SIP2) ที่สำคัญไม่ควรต้องเสียเงินเพิ่มเติม ดังนั้น จึงควรเพิ่ม คุณลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญที่ควรเพิ่มลงไปการจัดหาคือ “ระบบและอุปกรณ์ที่นำเสนอต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบงานให้บริการยืมคืนห้องสมุดอัตโนมัติที่(ชื่อหน่วยงาน……….)ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ดังนั้นถ้ามีการจัดส่งระบบแล้ว ไม่สามารถใช้ระบบได้ ก็ถือว่าไม่ผ่านการตรวจรับตามขั้นตอนพัสดุ หรือให้ดีขอใบรับรองจากผู้ขายก็ได้ครับ ว่าได้รับการรับรองจาก ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่หน่วยงานใช้ ว่าผ่านการทดสอบและทำงานได้
  • งบประมาณสำหรับการติดตั้งระบบ RFID เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบค่อนข้างสูง  โดยแผ่นป้ายข้อมูล RFID 1 แผ่นราคา 15-30 บาท  นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนเครื่องปฏิบัติการสำหรับยืม-คืนด้วยตนเอง (Workstation)  และเครื่องอ่านแบบมือถือ (Hand-held reader)  ดังนั้นห้องสมุดจำเป็นต้องเตรียมงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆดังนี้

Continue reading

February 20, 2018

ร้านกาแฟสวยๆ Mix & Match ตกแต่งหลายสไตล์ภายในร้านเดียว

February 15, 2018

ASRS Library

ASRS ย่อมาจาก Automated Storage and Retrieval System
คือระบบในการจัดเก็บและค้นคืนหนังสือแบบอัตโนมัติ โดยมีหลักการทำงานคือ หนังสือจะอยู่ในพื้นที่สำหรับจัดเก็บ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่แยกออกจากพื้นที่อ่านหนังสือ โดยระบบนี้จะมีข้อดีคือ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือเพราะสามารถเรียงหนังสือได้ชิดกันโดยไม่ต้องเว้นช่องว่างให้ผู้ใช้บริการเข้าไปค้นหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บ
เมื่อผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ ก็จะทำการค้นรายชื่อหนังสือที่ต้องการผ่าน OPAC เมื่อพบหนังสือที่ต้องการก็จะทำการ Login เพื่อยืนยันความต้องการหนังสือ Continue reading
February 15, 2018

สมการงบยุทธศาสตร์

งบยุทธศาสตร์ = รายรับ – ( รายจ่าย ) – เงินสำรองของหน่วยงาน

งบยุทธศาสตร์ = รายรับ – (รายจ่ายปกติ + รายจ่ายเพื่อการลงทุน + รายจ่ายทั่วไป) – เงินสำรองของหน่วยงาน