Return to เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโลกยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ มีความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่จะต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology หรือที่เรียกย่อว่า ICT) มาใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีความก้าวหน้า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ การแพร่กระจายข่าวสารและข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามในสังคมไทย ยังมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีจุดมุ่งเน้นจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาของประเทศไทยเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางกับทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ สามารถให้บริการแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้ (Center of Learning) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งหมายรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาปรับใช้ในการบริหารจัดการ การบริการ ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึง หรือค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ในเวลาที่ต้องการ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ เป็นการแพร่กระจายความรู้ให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้รับประโยชน์เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

กลับหน้าหลัก