เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันโลกยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ มีความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่จะต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology หรือที่เรียกย่อว่า ICT) มาใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีความก้าวหน้า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ การแพร่กระจายข่าวสารและข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามในสังคมไทย ยังมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีจุดมุ่งเน้นจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาของประเทศไทยเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางกับทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ สามารถให้บริการแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา …

โครงสร้างการบริหาร

homem usa viagra vegetal viagra suppliers viagra kaufen eu-apotheke prograf discount cialis tadalafil 20 mg opinioni viagra sildenafil citrate kaufen where to buy tramadol cheap over counter cialis canada antabuse uk buy should order clomid online nome viagra generico ems priligy dapoxetine fda approval why does viagra cause flushing remedio natural melhor que viagra can …

ติดต่อเรา

อุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ Center Of Learning Park สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 044-233000 ต่อ 2891 กลับหน้าหลัก genuine viagra for sale best times to take viagra sale my ginseng viagra 25 mg price in india come assumere cialis 10 mg buy meclizine uk jd canned canine food discount sleeping herbal pill age range of …